Обновено: вторник, 02 ноември 2021 12:29
Save as PDF Print Increase font size

Указания за авторите

Указания за публикуване в списание „Бизнес и право“.

В списанието се приемат статии на български, английски, френски, италиански, немски и руски език. Авторите, който не използват тези езици като майчини да осигурят проверка на окончателния проект за публикацията от лице използващо съответния език като майчин. Текстовете трябва да бъдат оформени според следните изисквания.

І. Заглавието

Да бъде изписано на оригиналния език на статията и преведено на английски език.

ІІ. Името на автора

Да бъде изписано на оригиналния език на статията, а в бележка под линия и на английски език, с означение за афилиацията на автора и актуален адрес за кореспонденция.

ІІІ. „Резюме“ (SUMMARY)

От 150-300 думи на английски език;

ІV. „Ключови думи“ (KEY WORDS)

След резюмето да бъдат изписани на английски език ключовите думи в текста (максимум 6).

V. Цитиране

Цитира се в бележки под линия.

Снимките, таблиците, диаграмите и схемите (ако има такива) да се поставят на точното място в текста, да се номерират с последователна номерация и да имат анотиращи текстове.

При първо цитиране се посочват пълните данни за публикацията в следния ред: инициал на първо име, след него се поставя точка, фамилия, след нея се поставя точка, заглавие, след него се поставя запетайка и съответно поредността на изданието и точка, следва мястото на издаване, издател, след него се поставя запетайка, година, след нея запетайка и страниците.

При цитиране на монография заглавието се поставя в курсив, а при статия в периодично издание или сборник – в курсив се поставят името списанието и сборника.

При последващо цитиране се посочва фамилията на автора, а след нея в скоби си поставя годината, след това запетайка и номера страницата или страниците;

При цитиране на кирилица преди номерата на страниците се поставя съкращението от малката буква „с.“ и след това номера на страницата с арабски цифри;

При цитиране на латиница страниците се означават съответно с „p.“ или „pp.“, когато става дума за повече от една страница, а номерата са с арабски цифри;

При съкратеното цитиране, ако има повече от едно произведение през една и съща година, в означението за годината, зад него се поставят съобразно съответната поредност букви от латинската азбука „a, b, c…“.

Виж приложените модели за цитиране и оформяне на текста на публикацията:

Монография:

С един автор:

Пълно

В. Мръчков. Трудово право, 9-то изд. София, Сиби, 2015, с. 298.

L. Dragomir. European Prudential Banking Regulation and Supervision. The legal dimension. Oxford, Taylor & Francis e-Library, 2010, p. 31.

Съкратено

Мръчков (2015), с. 298.

Dragomir (2010), p. 31.

С двама или повече автори:

При повече от двама автори, в съкратеното изписване се поставя съкращението „et al.

Пълно

И. Дерменджиев, Д. Костов, Д. Хрусанов. Административно право на Република България. Обща част. София, Сиби, 2012, с. 265.

R. Apostolik, C. Donohue. Foundations of Financial Risk: An Overview of Financial, Risks and Risk-Based Financial Regulation. John Wiley & Sons, Inc, New Jersey, 2015.

Съкратено

Дерменджиев et al. (2012), с. 265.

Apostolik, Donohue (2015), р. 15.

Без автор:

60 години български пощи, телеграф и телефон: 1878 – 1939, 1939, София. Главна дирекция на ПТТ.

С редактор(и), съставител(и):

T. Baujard. and E. K. Rasmussen & Maiken Høj (eds.), Games funding guide. Creative Europe Desk Danmark, Media, 2016.

Статия, студия в сборник, глава в книга или друго периодично издание с повече от един автори:

P. Wierts. Macroprudential Supervision: From Theoryto Policy. National Institute Economic Review, 235 (2016), pр. R50 – R62.

Цитиране на интернет източници:

F. Emmert. The Draft Common Frame of Reference (DCFR) – The Most Interesting Development in Contract Law Since the Code Civil and the BGB. Indiana University Robert H. McKinney School of Law Research Paper, 8 (2012), [online] https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? abstract_id=2025265 [access 09.06.2020]. 

VІ. Цитирани източници

При описанието на литературата да се прилага транслитерация на имената на авторите от кирилица на латиница според Закона за транслитерацията, обнародван на 9 март 2009 г.

Литературата се изписва пълно и се посочва първо място фамилията на автора, съответно съставителя или издателя, като се спазват изискванията и формата на цитиране в бележки под линия, без да се номерира.

Например

Dragomir. L. European Prudential Banking Regulation and Supervision. The legal dimension. Oxford, Taylor & Francis e-Library, 2010, p. 31.

Emmert, F. The Draft Common Frame of Reference (DCFR) – The Most Interesting Development in Contract Law Since the Code Civil and the BGB. Indiana University Robert H. McKinney School of Law Research Paper, 8 (2012), [online] https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? abstract_id=2025265 [access 09.06.2020]. 

Дерменджиев, И. и Д. Костов, Д. Хрусанов. Административно право на Република България. Обща част. София, Сиби, 2012, с. 265 (Dermendzhiev, I. i D. Kostov, D. Hrusanov. Administrativno pravo na Republika Bulgaria. Obshta chast. Sofia, Sibi, 2012, s. 265).