Обновено: вторник, 02 ноември 2021 12:31
Save as PDF Print Increase font size

Публикационна етика

1. Задължения на авторите

Стандарти за отчитане

Авторите, които докладват за резултатите от изследването си, трябва да представят правилно отчетена работа заедно с ясно дискутираното ? значение. Източниците на данни трябва да бъдат представени точно.

Статията трябва да представя достатъчно информация и препратки, за да позволи на други да репликират работата.

Достъп и запазване на данни

Авторите трябва да могат да предоставят необработените данни, свързани с дадена статия, за редакционен преглед, ако бъдат поискани. Авторите също така трябва да са готови да предоставят публичен достъп до тези данни. Те трябва да съхраняват данните за достатъчен период от време след публикуването на статията.

Оригиналност и повторение

С предоставянето на текста авторите се съгласяват, че тяхната работа е била написана от тях. Ако работата и/или думите на други са били използвани, този факт трябва да бъде подходящо представен (т.е. цитиран или позован).

Многократна публикация

Авторите не трябва да предлагат за публикуване ръкописи, съдържащи едно и също произведение, предоставено на едно или повече издания за първо публикуване.

Потвърждение на източниците

Винаги трябва да се признава работата на други автори. Авторите трябва да цитират онези публикации, които имат значително влияние върху научната област на ръкописа.

Авторство на публикацията

Като автори се посочват всички, които са допринесли значително за създаването на произведението. Съответният автор отговаря за списъка със съавтори, който трябва да включва единствено такива, който са съучаствали в творческия процес и да посочи съответния начин или пък части в текста, където това е станало.

Разкриване и конфликт на интереси

Всички автори следва да оповестяват всички финансови или други възможни конфликти на интереси, които биха могли да се считат за повлияли на резултатите или на тяхното тълкуване.

Грешки във вече публикуваните произведения

Ако някой автор открие съществена грешка или неточност в публикувана творба, трябва да уведоми незабавно Редакционния съвет и да сътрудничи с редактора, за да оттегли или коригира документа.

2. Задължения на редакторите

Решения за публикуване

Главният редактор и научният секретар са отговорни за това коя от изпратените статии да бъде публикувана по предложение на редакционния съвет.

Главният редактор и научният секретар се ръководят от политиката на Редакционния съвет и за спазване на изискванията срещу използването на обидни изявления, нарушения на авторски права и плагиатство. Главният редактор може да се консултира с други редактори или с рецензенти, за да финализира решението.

Честно отношение

Членовете на Редакционния съвет трябва да оценяват ръкописите само за тяхното научно съдържание, без да вземат предвид раса, пол, сексуална ориентация, религиозни вярвания, етнически произход, гражданство или политическа философия на авторите.

Поверителност

Членовете на Редакционния съвет не трябва да разкриват никаква информация за подадения труд на друг, освен на съответния автор, рецензенти, потенциални рецензенти и представители на издателя.

Редакционния съвет трябва да гарантира двустранния процес на рецензиране, при който авторите и рецензентите са анонимни.

Разкриване на информация и конфликт на интереси

Членовете на Редакционния съвет не трябва да разкриват съдържанието на непубликувани части от представения текст или да го използват за собствените си изследвания без писменото съгласие на авторите.

3. Задължения на рецензентите

Принос към редакционните решения

Рецензентите допринасят за редакционния процес и решения относно подадените текстове. Те трябва да подпомагат авторите да усъвършенстват ръкописите си чрез редакционни съобщения.

Бързина

Рецензент, който смята себе си за неквалифициран да направи рецензията или че не може да я направи своевременно, трябва да уведоми главния редактор или научният секретар и да се оттегли от процеса на рецензиране.

Поверителност

Рецензентът трябва да разглежда всеки получен за преглед текст като поверителен документ. Той не трябва да разкрива или да обсъжда с някоя друга страна съдържанието на текста, освен ако не е упълномощен от главния редактор и авторите.

Стандарти за обективност

Рецензентите трябва да действат в съответствие с обективни критерии и трябва да изкажат своето мнение ясно и въз основа на подкрепящи аргументи в предвидената форма.

Потвърждение на източниците

Рецензентите трябва да информират главния редактор за всяка съществена прилика или припокриване между представения ръкопис и всяка друга публикувана творба, с която те са запознати лично. От рецензентите също се очаква да идентифицират съответната публикувана творба, която не е цитирана от авторите.

Разкриване и конфликт на интереси

Рецензентите трябва да запазват поверителността си и да не използват за лична изгода информация или идеи, получени по време на проверката на представения текст. Те могат да откажат рецензиране, когато има конфликт на интереси, произтичащ от конкурентни, колективни или други връзки, които те могат да имат с някой от авторите, компаниите или институциите, асоциирани към изследователската работа.

4. Задължения на издателя

Независимост на редакционните решения

Издателят не участва в решенията, взети от Редакционния съвет относно публикуването на отделни статии.

Издателят се ангажира да гарантира, че рекламата, повторното отпечатване или друга търговска дейност няма да окаже влияние върху редакционните решения.

Работа в мрежа с други издатели

Издателят подпомага Редакционния съвет при комуникации с други списания и/или издатели, когато това е полезно за Съвета и/или за рецензентите.

Привеждане в съответствие с международните стандарти

Издателите си сътрудничат с други известни издатели и индустриални асоциации в процеса на установяване на стандарти за най-добри практики по етични въпроси, грешки и оттегляния.