Обновено: вторник, 02 ноември 2021 12:31
Save as PDF Print Increase font size

Процес на рецензиране

Ход

Процесът на рецензиране на списанието следва четири етапна процедура.

Първи етап

Започва с изпращането на статията Ви в научното списание. На този първи етап редакцията ще реши дали тя е подходяща за него, задавайки въпроси като:

А) Следвал ли е авторът указанията на списанието?

Б) Дали това е точното списание за тази статия?

В) Читателите на списанието смятат ли, че това е интересно и полезно?

Редакторът може незабавно да отхвърли статията, в противен случай се преминава към следващия етап, към партньорска проверка.

Етап втори:

Главният редактор и научният секретар намират и се свързват с между 2-ма и 5-ма изследователя, представители на академичните среди, които са експерти във Вашата област. Важно е авторите да знаят, че рецензентите няма да бъдат от Вашия университет или институция. Рецензентите ще бъдат помолени да прочетат статията Ви, да я оценят и да посъветват главния редактор дали тя да се публикува в това списание.

Те ще дадат мнение:

А) дали научният проблем е значим и е ясно определен;

Б) имали новост в представеното изследване и дали е оригинално;

В) какво е Вашето ниво на компетентност в изследваната материя

сте представили вашите резултати ясно и по подходящ начин;

Г) дали изложението отговаря на изискванията за свързаност и логичност и дали съответства на използваната методика;

Д) дали текстът е ясен и на добър стил;

Е) дали изложението отговаря на изискванията за пълнота на използваната литература и дали това е отразено адекватно в бележките под линия.

След това ще получите обратна информация за статията си и ще Ви уведомим дали трябва да се направят промени преди тя да бъде публикувана. Моля, обърнете внимание, че окончателното редакционно решение за даден материал и изборът, кой да бъде поканен за неговото рецензиране, винаги е по усмотрение само на редактора. Ако материалът не поддържа достатъчно високи академични стандарти, той може да бъде отхвърлен.

Етап трети:

Прегледайте и изпратете отново. На този етап Вие може да промените статията си въз основа на коментарите на рецензентите, като я препратите отново с някои или всички направени промени.

Ако решите, че не искате да приемете всички коментари на рецензентите, може да включите кратко обяснение защо не считате, че те са приложими към изпратената от Вас статия. След това редакторът може да направи оценка и да включи Вашето обяснение, когато променената статия се изпрати обратно на рецензентите.

Етап четири:

Прието

Ако работата накрая отговаря на редакционните и рецензентските стандарти, тя се приема за публикуване. И това е – Вие вече сте преминали през рецензиране.

Забележка

Времето между приемането и публикуването на изследването може да отнеме от 1 до 12 месеца.