Редколегия:

проф. д-р Валери Димитров – главен редактор
проф. д.ю.н. Ангел Калайджиев
проф. д-р Дарина Зиновиева
проф. д-р Габриела Белова
доц. д-р Константин Танев – научен секретар
Адрес на редакцията:

Студентски град, УНСС
Юридически факултет
Тел.: (+3592) 81-95-684
Editorial Board

Prof. Dr. Valeri Dimitrov
Prof. Dr. Sc. Angel Kalajdziev
Prof. Dr. Darina Zinovieva
Prof. Dr. Gabriela Belova
Assoc. Prof. Dr. Konstantin Tanev

International scientific council

Prof. D.Sc.(Law) Dimitar Radev Radev
Assoc. Prof. Dr. Valchin Daskalov
Assoc. Prof. Dr. Diana Marinova Marinova
Prof. Dr. Rumen Iliev Markov
Prof. Dr. Josep María De Dios Marcer
Prof. Dr. Sc. Mihal Sckrejpek
Prof. Dr. Philip Thomas

Address:
Student Town, UNWE
Faculty of law
Tel.: (+3592) 81-95-684

Възгледите на авторите изразяват личното им мнение и не ангажират редакцията на списанието.
Предпечатна подготовка е изпълнена от: Издателски комплекс – УНСС
Печат: Издателски комплекс – УНСС
КОНВЕНЦИЯТА ПО МЕЖДУНАРОДНАТА ТЪРГОВИЯ СЪС ЗАСТРАШЕНИТЕ ВИДОВЕ ОТ ДИВАТА ФАУНА И ФЛОРА В СВЕТЛИНАТА НА ОПАЗВАНЕТО НА ЗАЩИТЕНИТЕ ПРИРОДНИ ТЕРИТОРИИ
Бизнес и право
година 2022
Брой 1

КОНВЕНЦИЯТА ПО МЕЖДУНАРОДНАТА ТЪРГОВИЯ СЪС ЗАСТРАШЕНИТЕ ВИДОВЕ ОТ ДИВАТА ФАУНА И ФЛОРА В СВЕТЛИНАТА НА ОПАЗВАНЕТО НА ЗАЩИТЕНИТЕ ПРИРОДНИ ТЕРИТОРИИ

CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDAN-GERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA IN THE LIGHT OF THE PROTECTION OF THE PROTECTED NATURAL TERRITORIES

Резюме

This scientific study is dedicated to the meaning of the Convention on International Trade with Endangered Species in Wild Fauna and Flora for the protection of the protected natural areas. The attention to the legal measures, regulated by this convention, which cause impact on the protection of the biological diversity, including in the scope of the protected natural areas. Finally, some general conclusions and recommendations are given related to the examined international law regulation.

Ключови думи

Endangered Species of Wild Fauna, and Flora
Свалете BAL.2022.1.01.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

  

ISSN (print): 2603-3437
ISSN (online): 2603-3445