Редколегия:

проф. д-р Валери Димитров – главен редактор
проф. д.ю.н. Ангел Калайджиев
проф. д-р Дарина Зиновиева
проф. д-р Габриела Белова
доц. д-р Константин Танев – научен секретар
Адрес на редакцията:

Студентски град, УНСС
Юридически факултет
e-mail: lawfac@unwe.bg
Тел.: (+3592) 81-95-684
Editorial Board

Prof. Dr. Valeri Dimitrov
Prof. Dr. Sc. Angel Kalajdziev
Prof. Dr. Darina Zinovieva
Prof. Dr. Gabriela Belova
Assoc. Prof. Dr. Konstantin Tanev

International scientific council

Prof. D.Sc.(Law) Dimitar Radev Radev
Assoc. Prof. Dr. Valchin Daskalov
Assoc. Prof. Dr. Diana Marinova Marinova
Prof. Dr. Rumen Iliev Markov
Prof. Dr. Josep María De Dios Marcer
Prof. Dr. Sc. Mihal Sckrejpek
Prof. Dr. Philip Thomas

Address:
Student Town, UNWE
Faculty of law
e-mail: lawfac@unwe.bg
Tel.: (+3592) 81-95-684

Възгледите на авторите изразяват личното им мнение и не ангажират редакцията на списанието.
Предпечатна подготовка е изпълнена от: Издателски комплекс – УНСС
Печат: Издателски комплекс – УНСС
Валутното престъпление като пример за косвеното влияние на правото на ЕС върху националното наказателно законодателство
Бизнес и право
година 2018
Брой 2

Валутното престъпление като пример за косвеното влияние на правото на ЕС върху националното наказателно законодателство

Резюме

Art. 83 of TFEU directly influences the provisions of the Bulgarian Criminal Code. There is also an indirect path for the influence of EU legislation
on national Criminal Law. This indirect influence is exemplified by the analysis of the amendments of art. 251 of Bulgarian Criminal Code for the past 30 years. On this basis, both paths of reception of EU Law into national statutory law are assessed as necessary and mutually beneficial.

Ключови думи

harmonization of national laws, criminal law, influence of EU Law
Свалете 4 statia.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

  

ISSN (print): 2603-3437
ISSN (online): 2603-3445