Редколегия:

проф. д-р Валери Димитров – главен редактор
проф. д.ю.н. Ангел Калайджиев
проф. д-р Дарина Зиновиева
проф. д-р Габриела Белова
доц. д-р Константин Танев – научен секретар
Адрес на редакцията:

Студентски град, УНСС
Юридически факултет
Тел.: (+3592) 81-95-684
Editorial Board

Prof. Dr. Valeri Dimitrov
Prof. Dr. Sc. Angel Kalajdziev
Prof. Dr. Darina Zinovieva
Prof. Dr. Gabriela Belova
Assoc. Prof. Dr. Konstantin Tanev

International scientific council

Prof. D.Sc.(Law) Dimitar Radev Radev
Assoc. Prof. Dr. Valchin Daskalov
Assoc. Prof. Dr. Diana Marinova Marinova
Prof. Dr. Rumen Iliev Markov
Prof. Dr. Josep María De Dios Marcer
Prof. Dr. Sc. Mihal Sckrejpek
Prof. Dr. Philip Thomas

Address:
Student Town, UNWE
Faculty of law
Tel.: (+3592) 81-95-684

Възгледите на авторите изразяват личното им мнение и не ангажират редакцията на списанието.
Предпечатна подготовка е изпълнена от: Издателски комплекс – УНСС
Печат: Издателски комплекс – УНСС
Финансовоправният режим на управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и административният договор
Бизнес и право
година 2018
Брой 4

Финансовоправният режим на управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и административният договор

Financial Law Regime of Managing EU funds and Administrative Contract

Резюме

In the article Financial Law Regime of Managing EU funds and Administrative Contract the author criticizes the concept of administrative contract as artificial and logically corrupt idea. Introducing the fake legal construct of administrative contract in the Law on Managing EU Structural and Investment Funds the legislator neglects the proven traditional regulative tools in the field of Bulgarian administrative, financial and civil legislation.

Ключови думи

administrative contract, EU funds, financial law, administrative act, financial act financial control, enforcement measures civil contract
Свалете Statia 5 (1).pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

  

ISSN (print): 2603-3437
ISSN (online): 2603-3445