Редколегия:

проф. д-р Валери Димитров – главен редактор
проф. д.ю.н. Ангел Калайджиев
проф. д-р Дарина Зиновиева
проф. д-р Габриела Белова
доц. д-р Константин Танев – научен секретар
Адрес на редакцията:

Студентски град, УНСС
Юридически факултет
Тел.: (+3592) 81-95-684
Editorial Board

Prof. Dr. Valeri Dimitrov
Prof. Dr. Sc. Angel Kalajdziev
Prof. Dr. Darina Zinovieva
Prof. Dr. Gabriela Belova
Assoc. Prof. Dr. Konstantin Tanev

International scientific council

Prof. D.Sc.(Law) Dimitar Radev Radev
Assoc. Prof. Dr. Valchin Daskalov
Assoc. Prof. Dr. Diana Marinova Marinova
Prof. Dr. Rumen Iliev Markov
Prof. Dr. Josep María De Dios Marcer
Prof. Dr. Sc. Mihal Sckrejpek
Prof. Dr. Philip Thomas

Address:
Student Town, UNWE
Faculty of law
Tel.: (+3592) 81-95-684

Възгледите на авторите изразяват личното им мнение и не ангажират редакцията на списанието.
Предпечатна подготовка е изпълнена от: Издателски комплекс – УНСС
Печат: Издателски комплекс – УНСС
Финансов контрол, осъществяван от органите на Националната здравноосигурителна каса по Закона за здравното осигуряване
Бизнес и право
година 2018
Брой 4

Финансов контрол, осъществяван от органите на Националната здравноосигурителна каса по Закона за здравното осигуряване

Financial control by the authorities of the National Health Insurance Fund Health Insurance Act

Резюме

The control exercised by the bodies of Health Insurance Fund is a part of public finance system. It is a typical financial control which is specialised control over public funds and public assets. The health insurance control is ex ante, ex post and unexpected type of control.

Ключови думи

financial control, finance system, health insurance control
Свалете Statia 6.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

  

ISSN (print): 2603-3437
ISSN (online): 2603-3445