Редколегия:

проф. д-р Валери Димитров – главен редактор
проф. д.ю.н. Ангел Калайджиев
проф. д-р Дарина Зиновиева
проф. д-р Габриела Белова
доц. д-р Константин Танев – научен секретар
Адрес на редакцията:

Студентски град, УНСС
Юридически факултет
Тел.: (+3592) 81-95-684
Editorial Board

Prof. Dr. Valeri Dimitrov
Prof. Dr. Sc. Angel Kalajdziev
Prof. Dr. Darina Zinovieva
Prof. Dr. Gabriela Belova
Assoc. Prof. Dr. Konstantin Tanev

International scientific council

Prof. D.Sc.(Law) Dimitar Radev Radev
Assoc. Prof. Dr. Valchin Daskalov
Assoc. Prof. Dr. Diana Marinova Marinova
Prof. Dr. Rumen Iliev Markov
Prof. Dr. Josep María De Dios Marcer
Prof. Dr. Sc. Mihal Sckrejpek
Prof. Dr. Philip Thomas

Address:
Student Town, UNWE
Faculty of law
Tel.: (+3592) 81-95-684

Възгледите на авторите изразяват личното им мнение и не ангажират редакцията на списанието.
Предпечатна подготовка е изпълнена от: Издателски комплекс – УНСС
Печат: Издателски комплекс – УНСС
Влияние на някои престъпления с международен елемент върху световната икономика
Бизнес и право
година 2019
Брой 2

Влияние на някои престъпления с международен елемент върху световната икономика

The Impact of Certain Crimes with an International Element on the World Economy

Резюме

This article studies the multifaceted effect and illegal profits of some of the international transborder crimes and their impact on society and the world economy, as well. It regards the international dimension of six crimes, which generate more than $ 3 trillion a year.

Ключови думи

human trafficking, World economy, Crimes with an International Element, Crossborder crimes, Drug Trafficking, Guns trading and trafficking, Organs, and tissues Trafficking, Trafficking in Cultural Property, Counterfeit and pirated goods trade
Свалете BIZNES.I.PRAVO_2..pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

  

ISSN (print): 2603-3437
ISSN (online): 2603-3445