Редколегия:

проф. д-р Валери Димитров – главен редактор
проф. д.ю.н. Ангел Калайджиев
проф. д-р Дарина Зиновиева
проф. д-р Габриела Белова
доц. д-р Константин Танев – научен секретар
Адрес на редакцията:

Студентски град, УНСС
Юридически факултет
e-mail: lawfac@unwe.bg
Тел.: (+3592) 81-95-684
Editorial Board

Prof. Dr. Valeri Dimitrov
Prof. Dr. Sc. Angel Kalajdziev
Prof. Dr. Darina Zinovieva
Prof. Dr. Gabriela Belova
Assoc. Prof. Dr. Konstantin Tanev

International scientific council

Prof. D.Sc.(Law) Dimitar Radev Radev
Assoc. Prof. Dr. Valchin Daskalov
Assoc. Prof. Dr. Diana Marinova Marinova
Prof. Dr. Rumen Iliev Markov
Prof. Dr. Josep María De Dios Marcer
Prof. Dr. Sc. Mihal Sckrejpek
Prof. Dr. Philip Thomas

Address:
Student Town, UNWE
Faculty of law
e-mail: lawfac@unwe.bg
Tel.: (+3592) 81-95-684

Възгледите на авторите изразяват личното им мнение и не ангажират редакцията на списанието.
Предпечатна подготовка е изпълнена от: Издателски комплекс – УНСС
Печат: Издателски комплекс – УНСС
Разваля ли се по силата на съдебното решение за евикция договорът за прехвърляне на недвижим имот?
Бизнес и право
година 2019
Брой 3

Разваля ли се по силата на съдебното решение за евикция договорът за прехвърляне на недвижим имот?

Резюме

The article examines how the eviction affects the transferring of ownership contract (case № 1/2019, General Meeting of the Civil and Commerce Chambers of the Supreme Court of Cassation). According to the position maintained, the eviction judgment does not ex lege cause the termination of the contract. Instead – according to the general principles of Contract law – it has to be another, special claim for the termination.

Ключови думи

Eviction, Admissibility of Claims, End of Obligation, Termination of Contract
Свалете Broi 3-2019 Statia 4.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

  

ISSN (print): 2603-3437
ISSN (online): 2603-3445