Редколегия:

проф. д-р Валери Димитров – главен редактор
проф. д.ю.н. Ангел Калайджиев
проф. д-р Дарина Зиновиева
проф. д-р Габриела Белова
доц. д-р Константин Танев – научен секретар
Адрес на редакцията:

Студентски град, УНСС
Юридически факултет
e-mail: lawfac@unwe.bg
Тел.: (+3592) 81-95-684
Editorial Board

Prof. Dr. Valeri Dimitrov
Prof. Dr. Sc. Angel Kalajdziev
Prof. Dr. Darina Zinovieva
Prof. Dr. Gabriela Belova
Assoc. Prof. Dr. Konstantin Tanev

International scientific council

Prof. D.Sc.(Law) Dimitar Radev Radev
Assoc. Prof. Dr. Valchin Daskalov
Assoc. Prof. Dr. Diana Marinova Marinova
Prof. Dr. Rumen Iliev Markov
Prof. Dr. Josep María De Dios Marcer
Prof. Dr. Sc. Mihal Sckrejpek
Prof. Dr. Philip Thomas

Address:
Student Town, UNWE
Faculty of law
e-mail: lawfac@unwe.bg
Tel.: (+3592) 81-95-684

Възгледите на авторите изразяват личното им мнение и не ангажират редакцията на списанието.
Предпечатна подготовка е изпълнена от: Издателски комплекс – УНСС
Печат: Издателски комплекс – УНСС
Финансовото право и осигурителното право като отрасли на правната система и проблемът за тяхното разграничаване
година 2020
Брой 4

Финансовото право и осигурителното право като отрасли на правната система и проблемът за тяхното разграничаване

Резюме

The Bulgarian Public Finance Statute treats relationships related to the creation and spending of social insurance and health insurance funds. The regulation of these relationships belongs to two different branches of law - Financial law and Social Insurance law. Bulgarian social insurance legal theorists are evading the problem of the clear and sharp delineation between the ambits of regulation of financial law  and social insurance law.  This lack of a clear borderline requires more conceptual reasoning on these issues.

Ключови думи

Branch of Law, Legal Concept of Finance, Public Finance, Finance Law, Social Insurance Law
Свалете Valeri Dimitrov.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

  

ISSN (print): 2603-3437
ISSN (online): 2603-3445