Редколегия:

проф. д-р Валери Димитров – главен редактор
проф. д.ю.н. Ангел Калайджиев
проф. д-р Дарина Зиновиева
проф. д-р Габриела Белова
доц. д-р Константин Танев – научен секретар
Адрес на редакцията:

Студентски град, УНСС
Юридически факултет
Тел.: (+3592) 81-95-684
Editorial Board

Prof. Dr. Valeri Dimitrov
Prof. Dr. Sc. Angel Kalajdziev
Prof. Dr. Darina Zinovieva
Prof. Dr. Gabriela Belova
Assoc. Prof. Dr. Konstantin Tanev

International scientific council

Prof. D.Sc.(Law) Dimitar Radev Radev
Assoc. Prof. Dr. Valchin Daskalov
Assoc. Prof. Dr. Diana Marinova Marinova
Prof. Dr. Rumen Iliev Markov
Prof. Dr. Josep María De Dios Marcer
Prof. Dr. Sc. Mihal Sckrejpek
Prof. Dr. Philip Thomas

Address:
Student Town, UNWE
Faculty of law
Tel.: (+3592) 81-95-684

Възгледите на авторите изразяват личното им мнение и не ангажират редакцията на списанието.
Предпечатна подготовка е изпълнена от: Издателски комплекс – УНСС
Печат: Издателски комплекс – УНСС
Екологоправни аспекти на въвеждането на видове от дивата флора и фауна по правото на Европейския съюз в светлината на опазването на защитените природни територии
Бизнес и право
година 2021
Брой 1

Екологоправни аспекти на въвеждането на видове от дивата флора и фауна по правото на Европейския съюз в светлината на опазването на защитените природни територии

Environmental Law Aspects of the Introduction of Species of Wild Flora and Fauna under the Law of the European Union in the Light of the Protection of the Protected National Territories

Резюме

Basic aim of this study is analysis of the environmental law aspects of the introduction of species of wild flora and fauna under secondary law of the European Union and its influence on the state of the national protected territories. Where for the analysis applies the comparative law  and formal-logical methods of scientific research. The result of study is related to formulation of general conclusions from considered regulation and recommendation for its improvement.

Ключови думи

Introduction of Species, Wild Flora and Fauna, Law of the European Union, Protected Natural Territories
Свалете Georgi Penchev.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

  

ISSN (print): 2603-3437
ISSN (online): 2603-3445