Редколегия:

проф. д-р Валери Димитров – главен редактор
проф. д.ю.н. Ангел Калайджиев
проф. д-р Дарина Зиновиева
проф. д-р Габриела Белова
доц. д-р Константин Танев – научен секретар
Адрес на редакцията:

Студентски град, УНСС
Юридически факултет
Тел.: (+3592) 81-95-684
Editorial Board

Prof. Dr. Valeri Dimitrov
Prof. Dr. Sc. Angel Kalajdziev
Prof. Dr. Darina Zinovieva
Prof. Dr. Gabriela Belova
Assoc. Prof. Dr. Konstantin Tanev

International scientific council

Prof. D.Sc.(Law) Dimitar Radev Radev
Assoc. Prof. Dr. Valchin Daskalov
Assoc. Prof. Dr. Diana Marinova Marinova
Prof. Dr. Rumen Iliev Markov
Prof. Dr. Josep María De Dios Marcer
Prof. Dr. Sc. Mihal Sckrejpek
Prof. Dr. Philip Thomas

Address:
Student Town, UNWE
Faculty of law
Tel.: (+3592) 81-95-684

Възгледите на авторите изразяват личното им мнение и не ангажират редакцията на списанието.
Предпечатна подготовка е изпълнена от: Издателски комплекс – УНСС
Печат: Издателски комплекс – УНСС
Опазване и ползване на защитените природни територии и приемане на планове за тяхното управление (административноправни аспекти)
Бизнес и право
година 2021
Брой 1

Опазване и ползване на защитените природни територии и приемане на планове за тяхното управление (административноправни аспекти)

Preservation and Use of Protected Natural Areas, and Adoption of Plans for their Management (Administrative Law Aspects)

Резюме

This study targets the administrative law aspects of some activities carried out in relation to protected natural areas and in particular the management of conservation, use, and adoption/approval of management plans for these areas. Where for, it analyses the legal doctrine and the case law of these issues and finally it gives some general conclusions and recommendations de lege ferenda.

Ключови думи

environment, Nature, Protected Natural Areas, Administrative Legal Regime
Свалете Nadezda Hristova.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

  

ISSN (print): 2603-3437
ISSN (online): 2603-3445