Редколегия:

проф. д-р Валери Димитров – главен редактор
проф. д.ю.н. Ангел Калайджиев
проф. д-р Дарина Зиновиева
проф. д-р Габриела Белова
доц. д-р Константин Танев – научен секретар
Адрес на редакцията:

Студентски град, УНСС
Юридически факултет
e-mail: lawfac@unwe.bg
Тел.: (+3592) 81-95-684
Editorial Board

Prof. Dr. Valeri Dimitrov
Prof. Dr. Sc. Angel Kalajdziev
Prof. Dr. Darina Zinovieva
Prof. Dr. Gabriela Belova
Assoc. Prof. Dr. Konstantin Tanev

International scientific council

Prof. D.Sc.(Law) Dimitar Radev Radev
Assoc. Prof. Dr. Valchin Daskalov
Assoc. Prof. Dr. Diana Marinova Marinova
Prof. Dr. Rumen Iliev Markov
Prof. Dr. Josep María De Dios Marcer
Prof. Dr. Sc. Mihal Sckrejpek
Prof. Dr. Philip Thomas

Address:
Student Town, UNWE
Faculty of law
e-mail: lawfac@unwe.bg
Tel.: (+3592) 81-95-684

Възгледите на авторите изразяват личното им мнение и не ангажират редакцията на списанието.
Предпечатна подготовка е изпълнена от: Издателски комплекс – УНСС
Печат: Издателски комплекс – УНСС
Анализ на практиката на СЕС относно приложимостта на директива в хоризонтални (между частни лица) отношения
Бизнес и право
година 2021
Брой 2

Анализ на практиката на СЕС относно приложимостта на директива в хоризонтални (между частни лица) отношения

Резюме

The CJEU has ruled that the EU directives' rules have no horizontal direct effect. Although the Court of Justice applies a large understanding of applicability of a directive in horizontal relations. Significant importance is to be given to the duty of consistent interpretation of any internal rules in the scope of the directive - nonobstant whether the directive has been correctly transposed or not and whether its rule has any direct effect or not. Thus, the Court of Justice imposes a large understanding of invocability of a directive in horizontal relations to protect the EU rights of individuals.

Ключови думи

Horizontal Relations, Applicability, Horizontal Direct Effect, Invocability, A Duty of Consistent Interpretation
Свалете Semov.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

  

ISSN (print): 2603-3437
ISSN (online): 2603-3445