Редколегия:

проф. д-р Валери Димитров – главен редактор
проф. д.ю.н. Ангел Калайджиев
проф. д-р Дарина Зиновиева
проф. д-р Габриела Белова
доц. д-р Константин Танев – научен секретар
Адрес на редакцията:

Студентски град, УНСС
Юридически факултет
Тел.: (+3592) 81-95-684
Editorial Board

Prof. Dr. Valeri Dimitrov
Prof. Dr. Sc. Angel Kalajdziev
Prof. Dr. Darina Zinovieva
Prof. Dr. Gabriela Belova
Assoc. Prof. Dr. Konstantin Tanev

International scientific council

Prof. D.Sc.(Law) Dimitar Radev Radev
Assoc. Prof. Dr. Valchin Daskalov
Assoc. Prof. Dr. Diana Marinova Marinova
Prof. Dr. Rumen Iliev Markov
Prof. Dr. Josep María De Dios Marcer
Prof. Dr. Sc. Mihal Sckrejpek
Prof. Dr. Philip Thomas

Address:
Student Town, UNWE
Faculty of law
Tel.: (+3592) 81-95-684

Възгледите на авторите изразяват личното им мнение и не ангажират редакцията на списанието.
Предпечатна подготовка е изпълнена от: Издателски комплекс – УНСС
Печат: Издателски комплекс – УНСС
Данъчната интеграция в Европейския съюз при условията и обхвата на принципа на споделена компетентност
Бизнес и право
година 2019
Брой 2

Данъчната интеграция в Европейския съюз при условията и обхвата на принципа на споделена компетентност

The European Union Tax Integration Under the Conditions and Within the Principal of Shared Competence

Резюме

The article briefly analyses the legislative competence of the European Union in the field of indirect and direct tax integration. It clarifies the specific status of shared competence of the Union, as a source of legislative competence for tax integration, governed by the principles of conferral, subsidiarity, and proportionality.

Ключови думи

European Union, Tax Integration, Shared Legislative Competence, Indirect Taxation, Direct Taxation, Principles of Subsidiarity and Proportionality
Свалете BIZNES.I.PRAVO_3.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

  

ISSN (print): 2603-3437
ISSN (online): 2603-3445